Drachenfrucht

Drachenfrucht

Drachenfrucht

Botanischer Name: Hylocereus undatus
Synonym(e): Pitahaya, Pitaya

Pitahaya

Pitaya